Sedumbackar

System Green Top är ett grönt tak i backsystem utvecklat i ett nordiskt klimat, som läggs snabbt och lätt direkt på tätskiktet. Green Top består av förplanterade backar med ett varierat växttäcke av 7–9 tåliga sedumarter och kan utan vidare anläggas på tak med en lutning på upp till 10 grader. Vid högre lutningar måste man montera stödprofiler som hindrar växterna från att glida. På låglutande tak med avrinning via takbrunnar placeras inspektionsboxar över brunnarna, som säkerställer att brunnarna kan inspekteras och rengöras snabbt och enkelt vid behov.