Friskrivningsklausul

Rättslig upplysning

Internetsidan www.bmigroup.com (“Webbsidan”) har sammanställts av BMI Group Management UK Limited, 20 Air Street, 5th Floor, London, W1B 5AN (“BMI Group”). BMI Group är ägare av webbsidan och dess innehåll. Genom att använda webbsidan uttrycker du ditt samtycke med följande användarvillkor.

Användarvillkor

 1. Äganderätt 
  Webbsidan och dess innehåll (texter, bilder, animationer, logotyper, slogans etc.) är skyddade av upphovs- och varumärkesrätt. 
   
 2. Användning, reproduktioner 
  Du får besöka webbsidan, ladda ned den, skriva ut den och använda de tillhandahållna funktionerna. Varje ändring, reproduktion, distribution eller annat tillgängliggörande kräver ett uttryckligt skriftligt godkännande från BMI Group. Ifall av en godkänd reproduktion, distribution eller tillgängliggörande på annat sätt måste innehållet från webbsidan kännetecknas med en källinformation i följande form: Källa: www.bmigroup.com och © BMI Group Management UK Ltd
   
 3. Länkar
  Utan skriftligt godkännande från BMI Group är du inte tillåten att genomföra ändringar på webbsidan och/eller dess innehåll. Du kan länka till webbsidan eller enskilda sidor därav från andra webbsidor på internet med vanliga metoder.  Ett sådant länkande får inte väcka ett felaktigt intryck med avseende på webbsidans upphovsman och dess innehåll genom sättet och typen av länkande eller visandet av webbsidan eller dess innehåll (t. ex. genom visning eller integrering i en webbsida med hjälp av ramar).   BMI Group förbehåller sig rätten att kräva en radering av sådana länkar till webbsidan. Varje eventuellt existerande extern länk (dvs. länkar från webbsidan till tredjeparts-webbsidor) har endast infogats för att underlätta webbtrafiken för dig. Vänligen tänk på att du lämnar BMI Groups webbsida när du använder dessa länkar. Följaktligen har BMI Group inget inflytande på innehållet i en sådan webbsida och frånsäger sig allt ansvar för skador som kan uppstå genom att man öppnar och besöker en sådan webbsida eller genom att man laddar ner aller använder innehållet på annat sätt. Om en länk från en tredjeparts-webbsida leder vidare till BMI Groups webbsida innebär det inte att BMI Group har godkänt innehållet på en sådan sida eller är ansvarig för dess innehåll.
   
 4. Fullständighet
  BMI Group är ytterst noggrann med att säkerställa korrekthet, fullständighet och aktualitet av informationen på webbsidan. Likväl rekommenderar BMI Group att man kontrollerar att informationen verkligen är korrekt innan den används. BMI Group frånsäger sig allt ansvar för innehållet av webbsidan  eller för skador som kan uppstå genom att man besöker webbsidan eller genom att man laddar ner aller använder webbsidan.
   
 5. Lagring av personliga uppgifter 
  Webbsidan tillåter dig att kontakta BMI Group via e-post till vår chef för Group Communications:  achim.schreck@bmigroup.com. De personliga uppgifterna som lämnas ut av varje respektive användare lagras för att kunna svara på förfrågningar. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för dessa syften, såvida det inte förhindras av lagstadgade krav att hålla kvar dessa uppgifter eller om du har gett ditt samtycke för en längre lagringsperiod.  Behandlingen av dina personliga uppgifter, så som beskrivs ovan, är nödvändig för att kunna svara på din förfrågan (art.6(1) mening 1 lit. b) GDPR). Behandlingen av ytterligare uppgifter som du har lämnat ut frivilligt i kontaktformuläret grundar sig på intressebalansklausulen i dataskyddsförordningen GDPR (art. 6(1) mening 1 lit. f) GDPR). Du kan när som helst invända mot lagringen och behandlingen av dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till Privacy@StandardIndustries.com.
   
 6. Sekretesspolicy för ansökningar online
  Webbsidan ger dig möjligheten att registrera dig för lediga jobb (jobblarm) via e-post, söka jobb online eller via e-post som anställd eller vikarie hos BMI Group eller hos ett dotterbolag. För sådana webbmeddelanden och -ansökningar gäller datasekretesspolicyn kompletterande till de andra lagliga kraven. På grundval av den av dig initierade ansökningen på webben bearbetar vi dina personliga uppgifter som du ger till BMI Group elektroniskt för att kunna bearbeta din ansökan. En sådan hantering är nödvändig för att kunna bearbeta din ansökan steg för steg innan vi ingår ett anställningsavtal (dataskyddsförordning art. 6(1) mening 1 lit. b GDPR).   Vänligen läs genom vår sekretesspolicy innan du skickar oss dina personnliga uppgifter. Dataskyddsdeklarationen i denna klausul 6 gäller kompletterande till de övriga rättsliga meddelandena. 

  6.1 Utlämnande av uppgifter 
  När du skickar en ansökan till BMI Group eller till ett av dess dotterbolag online eller med e-post förser du BMI Group med personliga uppgifter som namn, post- och e-postadress såväl som information om din utbildning och yrkeskvalifikation, intyg och annan information och dokumentation som vanligtvis behövs vid en jobbansökan. Vänligen lämna i ditt eget intresse endast ut speciella kategorier med personliga uppgifter (så som etnisk bakgrund, politisk åsikt, medlemskap i ett fackförbund, fysisk och mental hälsa, religiös eller filosofisk tro, så kallade "känsliga data", enligt dataskyddsförordningens art 9(1) GDPR) om du uttryckligen och verkligen vill att vi ska få dessa.  Vi förväntar oss inte och begär inte att du avslöjar eller skickar oss sådana känsliga data. För information om vår hantering av ansökarnas personliga uppgifter, vänligen läs BMI:s sekretesspolicy för anställda och underentreprenörer vilken du kan få här. När du lämnar ut dina uppgifter samtycker du med att vi lagrar och använder denna information i enlighet med de lagliga bestämmelserna, villkoren för användning av denna webbsida och denna dataskyddsdeklaration. När du använder detta ansökningsformulär kommer din information och dina filer endast att vidarebefordras till BMI Group efter att du har gett ditt samtycke med insamling, lagring och användning av dina uppgifter i enlighet med denna dataskyddsdeklaration genom att du kryssar för motsvarande ruta i formuläret. 

  6.2 Lagring, användning och borttagning av uppgifter
  BMI Group lagrar och använder endast information och filer från dig för att registrera och bearbeta din ansökan vilket också innebär att vi kontaktar dig. Om din ansökan är framgångsrik kommer informationen och filerna från dig att användas under hela anställningsförhållandet. I annat fall kommer BMI Group att behålla din information och dina filer i en period på 6 månader efter att rekryteringsprocessen har avslutats (såvida inte en kortare period föreskrivs av gällande lokala lagar) för att kunna svara på frågor beträffande din ansökan, för att uppfylla rättsliga förpliktelser och för att hävda, verkställa eller försvara existerande eller potentiella fordringar.  Efter utgång av denna period kommer dina uppgifter principiellt tas bort. För mer information om hur BMI Group lagrar, använder och tar bort ansökarnas personliga uppgifter, vänligen läs BMI:s sekretesspolicy för anställda och underentreprenörer vilken du kan få här. Om du har gett oss ditt godkännande att vidarebefordra din information och dina filer till andra företag inom BMI-gruppen genom att kryssa för motsvarande ruta eller genom att indikera detta i din ansökan via e-post, kommer vi att vidarebefordra ansökningsfilen till de andra företagen inom gruppen som kanske har passande lediga jobb för dig. 

  6.3 Dataöverföring till tredje part
  I samband med din ansökan förbehåller vi oss rätten att vidarebefordra din information och dina filer till rekryteringskonsulter eller liknande tjänsteleverantörer som vi eventuellt har anlitat för rekryteringssyften.  Dessa konsulter är bundna till materiellt idenstiska dataskyddsregler som vi själva. Oavsett ovan sagda kommer informationen och filerna som du gett oss i samband med ansökan på webben inte vidarebefordras till tredje part såvida du inte gett oss ditt uttryckliga samtycke eller vi har fått ett påbud från en myndighet. 

  6.4 Annullering,; tillbakadragande av ansökan
  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med att vi lagrar och använder personliga uppgifter från dig. Dessutom har du alltid möjligheten att dra tillbaka din ansökan. Om du drar tillbaka din ansökan kommer dina uppgifter och filer tas bort ur databasen, så som ovan beskrivet. Dessutom kan du under en ansökan online när som helst begära att BMI Group raderar individuella uppgifter eller filer som du har skickat.  Vi kommer hantera en sådan begäran enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).

  6.5 Kontakt 
  Vänligen kontakta oss för eventuella frågor angående ansökningsförfarandet eller sekretesspolicyn: privacy@StandardIndustries.com
   
 7. Cookies
  Webbsidan använder cookies som är små textfiler vilka lagras enhetsrelaterat på användarens slutenhet (datorer, smartfones etc.).  De gör webbsidan mer användarvänliga, mer effektiv och säkrare. I synnerhet optimerar de våra produkter och tjänster för dig och tillåter oss att ge dig målinriktad information i framtiden. Webbsidan tar hjälp av så kallade förstapartscookies som lagras av oss och tredjepartscookies, vilka placeras av externa leverantörer för att uppnå vissa ändamål. De flesta av dessa cookies som BMI Group använder är sessioncookies som raderas automatiskt när besökaren lämnar webbsidan.  Dessa cookies gör det möjligt att identifiera din webbläsare nästa gång du besöker vår webbsida. För information om aktuella cookies som används av denna webbsida, vänligen klicka här [infogad länk om webbsidans integritetspolicy] Användarna kan bestämma hur dessa cookies ska användas. Alla aktuella webbläsare har möjligheten att begränsa eller blockera lagringen av cookies. Allmänt eller endast för vissa webbsidor.  Dock vill vi påpeka att användningen och användarvänligheten minskar om du inte tillåter cookies. Användare kan hantera många annons-/reklamcookies online via webbsidan i USA http://www.aboutads.info/choices eller den europeiska webbsidan http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Alla användaruppgifter (som IP-adresser, användarnamn  etc.) lagras anonymt för att göra en personlig identifiering omöjlig. 
   
 8. Google Analytics
  Webbsidan använder funktioner som tillhandahålls av webbanalystjänsten Google Analytics. Tjänsteleverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (“Google”). Google Analytics använder cookies, som tidigare beskrivits i friskrivningsklausulen, i form av textfiler som lagras i din dator. Informationen som samlas in av dessa cookies avseende användningen av våra online-produkter och -tjänster vidarebfordras vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Likväl när IP-anonymiseringen aktiveras på portalen kommer Google på förhand att förkorta din IP-adress inom medlemsländerna av den europeiska unionen eller i andra länder inom avtalsområdet för europeiskt ekonomiskt samarbete. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen vidarebefordras till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information för räkning av BMI Group för att utvärdera BMI Groups online-produkter och -tjänster, för att sammanställa aktivitetsrapporter av seende webbprodukter och -yjänster och för att utföra andra tjänster åt oss som är relaterade till användningen av våra webbprodukter och -tjänster och webbsidan. Sedan skapas anonymiserade användarprofiler som är baserade på de bearbetade uppgifterna. Ip-adressen från användarens webbläsare kombineras inte med annan Google-data. Användare kan ställa in sin webbläsarprogramvara så att den förhindrar lagringen av cookies. Användatre kan även förhindra att de genom cookies insamlade uppgifterna, med avseende på användningen av våra webbprodukter och -tjänster, vidarebefordras och hanteras av Google genom att ladda ner och installera plugin-programmet för webbläsaren som kan fås genom att man går till följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout Vänligen tänk på att vissa utdaterade webbläsare möjligtvis inte stödjer Googles opt-out plugin-webbläsarprogram. Om du vill använda en sådan äldre webbläsare, gå då igenom inställningarna för din webbläsare för att avaktivera dessa cookies. Mer information om Googles användning av uppgifter för annonsering/reklam och inställningsalternativ samt möjligheter att neka hittar man på följande Google-webbsidor:  https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en (“How Google uses data when you use our partners’ sites or apps”) http://www.google.com/policies/technologies/ads (“How Google uses cookies in advertising”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Controls the information Google uses to show you ads”), and http://www.google.com/ads/preferences (“Control which ads Google shows you”). 
   
 9. Lagar i England och Wales 
  Gällande lagar i England och Wales ska tillämpas vid varje rättslig tvist som uppstår från användningen av vår webbsida och/eller dess funktioner.  Domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktion att lösa tvister som uppstår i samband med användningen av webbsidan och/eller dess funktioner.