Verksamhetspolicy BMI Sverige AB

BMI Sverige är, med över 165 års erfarenhet, den svenska marknadens ledande tillverkare av tak, tätskikt och övriga system som fungerar som ett yttre skal och skyddar byggnader mot vatten, fukt och radon. 

Vi erbjuder innovativa tak och tätskiktslösningar, anpassade för nya sätt att leva och arbeta på. Våra tak ger, förutom skydd, sinnesro för arkitekter, takläggare, fastighetsägare och husägare tack vare produkter i världsklass och generösa garantier.

Våra experter är dedikerade att hjälpa till med utformning, projektlösningar, teknisk rådgivning och produktinformation för både bostadshus och kommersiella fastigheter. 

Vi skall arbeta aktivt för en ekonomiskt försvarbar verksamhets­utveckling där åtaganden om ständig förbättring, socialt och ekologiskt håll­bar utveckling är grundläggande principer.

Vårt fokus riktas mot våra kunder, våra medarbetare och vår omgivning genom att vi ska: 

  • vara lyhörda för kunders önskemål och krav i syfte att ge dem maximal kundnytta
  • alltid och i alla lägen följa tillämpliga lagar och andra krav som är relaterade till vår verksamhet
  • bedriva kompetensutveckling för alla medarbetare i syfte att skapa grunden för ökad kvalitet i vår verksamhet, mindre sårbarhet mot störningar och mer kvalificerade, varierade och stimulerande arbetsuppgifter
  • löpande och aktivt informera, utbilda och engagera vår personal och våra kunder
  • bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa kartläggs, förebyggs och följs upp
  • öka effektiviteten i vårt användande av råvaror och energi
  • förebygga och successivt minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till, framförallt användningen av råvaror och energi samt utsläppen till luft orsakade av produktion och transporter.

Vi ska vara lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld och ständigt vara redo att förbättra vårt arbetssätt.

Genom att påverka såväl leverantörer som kunder att ta samma ansvar och visa samma öppenhet som vi själva, så är det vår förhoppning att vi gör skillnad för kunder, medarbetare och miljö.

 

Malmö den 1 juni 2023

Daniel Driving, VD