Tillståndsansökan Kyrktäkten Norra, Vittinge Tegelbruk

2021-04-06 Nyhet
Närbild på Vittinge lertegel i produktionen

Samrådsunderlag tillståndsansökan Kyrktäkten Norra, Vittinge Tegelbruk

Monier Roofing AB – Vittinge Tegelbruk har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken avseende brytning av lera inom fastighet Vittinge Prästgård 1:1>7, Heby kommun. 

Den planerade verksamhetens omfattning

Den planerade verksamheten kan sammanfattas enligt följande:

  • Brytning av lera, ca 45 000 ton per år
  • Transport av lera till produktionsanläggningen vid Vittinge Tegelbruk
  • Uppläggning av matjord från brytområdet inom täktområdet innan efterbehandling
  • Alla för verksamheten i övrigt nödvändiga vatten- och kringverksamheter så som anläggande av överfart över vattendrag och transporter till och från verksamheten

Det planerade täktområdets totala yta uppgår till ca 30 ha med genomsnittligt brytbar lermäktighet av 0,5–2,5 m.  Brytningen sker, likt inom redan tillståndsgiven verksamhet, etappvis inom täktområdet och ca 1,5 ha bryts ut innan den sedan återställs till åkermark. Därefter förflyttas brytningsfronten och på så sätt bryts leras ut sektionsvis ur täktområdet.

Den planerade brytningen av lera omfattar totalt ca 340 000 ton under ca 8 år från fastighet Vittinge Prästgård 1:1>7. Leruttaget kan variera beroende av hur stor andel som anses vara ofyndigt material eller lera av sämre kvalitet. Leran bryts normalt sett ca 60 dagar per år.

Samråd

Samrådet utgör ett led i arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet är främst att samla upp frågor och synpunkter i ett tidigt skede för att avgöra MKB:s avgränsning samt klarlägga behov av ytterligare utredningar.

Handlingar:

Samrådsunderlag Kyrktäkten Norra 20210406

Bilaga A: Planerat verksamhetsområde

Bilaga B: Beskrivning naturmiljö

Bilaga C: Inventering naturvärden

Bilaga D: Förundersökning kulturmiljö

Bilaga F: Samrådskrets, kartillustration

Information om behandling av personuppgifter

Fler nyheter

Tillståndsansökan Kyrktäkten Norra, Vittinge Tegelbruk

2021-04-06 Nyhet

Samrådsund

Lyckat projekt med Vittinge, enkupigt lertegel.

2020-09-15 Nyhet

​Man brukar säga att det inte finns något vackrare än ett klassiskt svenskt tegeltak. Det är naturli...

EPD:er för Icopal-produkter

2020-09-14 Nyhet

BMI Sverige satsar på EPD, (Environmental Product Declaration). Informationen i en EPD baseras, till...

Dubbelt så snabbt, tre gånger säkrare

2020-07-01 Pressmeddelande

Tak infästa med M-clip går ofta dubbelt så fort att lägga jämfört med den konventionella metoder Det...