Allmänna villkor för köp av produkter

BMI Sverige ABs allmänna villkor för produkter
- Gällande från 1 januari 2022


1. ALLMÄNT
   1.1 Dessa allmänna villkor ("Villkor") gäller för alla BMI Sverige ABs (“BMI”) produkter och leverans av dessa, om inte annat skriftligen överenskommits.
   1.2 Med "ABM07" menas vid var tid gällande Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet. 
   1.3 Med "Avtal" menas det köpeavtal som ingås mellan BMI och Kunden genom Orderbekräftelsen och på vilket dessa Villkor gäller. Om ingen Orderbekräftelse lämnas av BMI ska Avtal anses ha ingåtts när Produkterna avlämnas. 
   1.4 Med "Kunden" menas den juridiska person som anges i Orderbekräftelsen.
   1.5 Med "Orderbekräftelse" menas BMIs orderbekräftelse gällande köp av de i orderbekräftelsen angivna Produkterna.
   1.6 Med "Produkter" menas de produkter som tillhandahålls av BMI och som beställts av Kunden enligt Orderbekräftelsen.
   1.7 I övrigt gäller de definitioner som anges i dessa Villkor.    
2. TILLÄMPNING AV ABM07
   2.1 Vid köp av Produkter ska villkoren i ABM07 tillämpas i tillägg till dessa Villkor, dock med de undantag och justeringar enligt vad som anges i dessa Villkor. Vid motstridigheter mellan villkoren i ABM07 och dessa Villkor, ska dessa Villkor äga företräde. 
3. ORDER OCH ORDERBEKRÄFTELSE
   3.1 Efter mottagande av order ska BMI inom rimlig tid därefter skicka Orderbekräftelse till Kunden om BMI accepterar Kundens order. 
   3.2 BMI har rätt att göra särskild kreditprövning av Kunden.
   3.3 Om det finns befogad anledning att befara att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser ska Kunden ställa den säkerhet som BMI begär för Kundens fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. 
4. LEVERANS 
   4.1 Uppskattad leveransdag för Produkterna anges i Orderbekräftelsen. Leveransdag anges så punktligt som möjligt. Dock ska inte sen leverans ge upphov till ersättning om inte leveranstid uttryckligen har avtalats och finns angiven i Orderbekräftelsen. 
   4.2 För Produkter som ingår i sortimentet "Monier" tillämpar BMI olika leveranstyper. Villkoren för respektive leveranstyp framgår i prislistan för Monier som finns på BMIs hemsida, www.bmisverige.se. Kundens val av leveranstyp framgår i Orderbekräftelsen.
   4.3 Om inget annat anges i Orderbekräftelsen eller annars har överenskommits skriftligen mellan parterna gäller följande leveransvillkor: (i) vid avhämtning av Produkter hos Leverantören: Ex Works Incoterms 2020,  i (ii) vid leverans på plats hos Kunden: DAP Incoterms 2020.  Vite enligt punkt 8 i ABM07 ska ej utgå vid BMIs leverans på plats. Produkter som inte avhämtas inom 7 kalenderdagar eller ett nytt aviserat avhämtningsdatum kommer BMI tillhanda inom denna tid kommer att makuleras.
   4.4 Kunden ansvarar för att uppgift om adress, telefonnummer till kontaktperson samt vägbeskrivning som lämnas i samband med Kundens beställning är korrekta samt för att kontrollera att uppgifterna är korrekt angivna i Orderbekräftelsen. Kunden ansvarar vidare för att leverans är möjlig på den adress som uppges av Kunden och för att Produkterna mottas på avtalad leveransdag och, i förekommande fall, på angiven leveranstid. 
   4.5 Produkter kan komma att levereras med tunga lastbilar, 4 m hög och 2,60 bred. Leverans förutsätter därför framkomlig väg för bil med 10/16 tons axeltryck. Det åligger Kund att informera BMI om leverans är möjlig under dessa förutsättningar. 
   4.6 Vid avtalad leveranstid äger BMI rätt att debitera  väntetid enligt gällande prislista om BMI eller speditör på uppdrag av BMI inte har möjlighet att leverera Produkterna på avtalad leveranstid och detta inte beror på BMI eller speditören. 
   4.7 BMI förbehåller sig rätten att byta emballage mot vad som angetts på Orderbekräftelse, om det anses nödvändigt för att säkra leverans och förhindra skador på Produkterna.
5. TAKLYFT 
   5.1 Om Kunden beställt taklyft gäller följande villkor. 
   5.2 Kunden ansvarar för att ett utrymme på fast underlag som är minst 6 m brett för kranens stödben finns tillgängligt på leveransadressen. Avståndet till byggnaden avgör hur högt/långt kranen kan lyfta. För att lyfta 15 m högt bör avståndet mellan lastbil och byggnad ej överstiga 5 m. Lyft kan ej ske på hus/byggnader som överstiger 15 m i höjd. Kranen måste ha fritt utrymme och Kunden ansvarar för att trädgrenar, elledningar och dylikt ej finns i luftutrymmet. BMI ansvarar för lyftet och avgör om arbetet kan utföras med hänsyn till arbetsplatsens betingelser och allas säkerhet. 
   5.3 Taklyft sker med pallgaffel. Kunden ansvarar för att minst 2 man finns tillgängliga för mottagning och avlastning på taket. Om chauffören måste vistas på taket, ansvarar Kunden för att ett godkänt fast fallskydd eller förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning finns. Vid eventuell avlastning av pall på byggnadsställning krävs dokumentation på maximal last som ställningen är dimensionerad för. 
   5.4 Avbokning av taklyft ska ske minst 2 hela arbetsdagar före planerat lyft. Vid senare avbokning har BMI rätt att debitera avgift enligt gällande prislista. 
   5.5 Taklyft som ej kan utföras p.g.a. avsaknad av förutsättningar enligt denna punkt när lastbilen anländer till leveransadressen debiteras enligt gällande prislista. 
   5.6 BMIs ersättningsskyldighet för skada vid taklyft är begränsad till direkta skador till följd av BMIs försumlighet upp till 15 % av köpesumman för den aktuella leveransen. 
6. ANSVAR VID FEL OCH FÖRSENING 
   6.1 BMI ansvarar för försening med avlämnade av Produkter som beror på BMI eller något förhållande på BMIs sida. Vite vid försening enligt punkt 12 och 13 i ABM07 ska ej utgå. 
   6.2 BMIs ansvar för fel i Produkt är 2 år räknat från Produktens avlämnande.  Vissa Produkter omfattas däremot av garanti vilket anges i BMIs produktkatalog, som finns tillgängliga på www.bmisverige.se, samt villkoren för sådan garanti. Samtliga garantitider gäller från Produktens avlämnande. Reklamation ska ske inom de perioder som anges ovan. Vid fel i Produkt gäller annars vad som anges i stycke 3 i punkt 20 och punkt 21 - 23 i ABM07. 
   6.3 Ansvarar BMI för fel eller försening är BMI skyldig att ersätta skada som uppkommer genom felet eller förseningen. BMIs ersättningsskyldighet är dock begränsad till 15 % av köpesumman. Denna begränsning gäller även kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet. I övrigt gäller stycke 3 och 4 i punkt 24 i ABM07. 
   6.4 Angivna mått-, vikt och färguppgifter i broschyrer, produktkataloger eller dylikt utgör   cirkaangivelser och mindre avvikelser från desamma ska ej anses utgöra fel. Ej heller ska kalkutfällningar anses utgöra fel. 
   6.5 Kunden ansvarar för att eventuell information, mått och ritningar som Kunden uppgett till BMI är korrekt och fullständig. BMI ansvarar inte för fel i beräkningar, mängder och uträkningar baserade på Kundens information och har rätt till ersättning vid fel som beror på  Kunden.  
7. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
   7.1 Samtliga priser avseende Produkterna, inklusive priser för frakt,  framgår av BMIs vid var tid gällande prislista. Priser anges exklusive moms. För det fall frakt ingår i priset för Produkterna anges detta i Orderbekräftelsen. 
   7.2 Leveransserviceavgift kan tillkomma för följande tjänster: tidslossning, bakgavellift, avisering, sändningar med ADR-gods samt skärning av helrullar. Där engångspallar inte ingår i priset har BMI rätt att debitera returpallar till självkostnadspris vilket krediteras vid returnering. Vidare äger BMI rätt att debitera en delningsavgift enligt gällande prislista vid delning av helpall (och i förekommande fall halvpall) av normalpannor.
   7.3 BMI förbehåller sig rätten att justera priser i BMIs prislista på grund av ökade kostnader för energi, råmaterial och ändringar i valutakurser, tullar och skatter, oavsett dess förutsebarhet. BMI förbehåller sig även rätten att justera priser vid förhållanden utom BMIs kontroll som inträffar efter prislistans ikraftträdande och som inte är oväsentliga. Prisjusteringar träder i kraft 30 dagar efter det att BMI skriftligen har aviserat om prisförändring. 
   7.4 Kunden ska erlägga betalning för Produkter i enlighet med Orderbekräftelsen. Betalning ska göras inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,75% per månad. BMI förbehåller sig även rätten att debitera en påminnelseavgift vid försenad betalning.
   7.5 Produkterna förblir BMIs egendom till dess de till fullo har betalats. BMI har således rätt att återta Produkter för det fall betalning inte erläggs i tid.
8. AVBESTÄLLNING OCH ÄNDRING I BESTÄLLNING
   8.1 Avbeställning och ändring i Orderbekräftelse i förhållande till lagerlagda Produkter ska ske minst 2 arbetsdagar före den i Orderbekräftelsen angivna leveransdagen.  För avbeställning av lagerhållna Produkter som görs senare än 2 arbetsdagar debiteras en fraktkostnad enligt gällande prislista. 
   8.2 Kunden har inte rätt att avbeställa Produkt som inte är lagerhållen eller specialtillverkad Produkt.
9. RETURER 
   9.1 Eventuell retur av Produkt sker efter överenskommelse med BMI. Oaktat vad som anges i denna punkt har BMI dock ingen skyldighet att acceptera returer. 
   9.2 Endast lagerhållna Produkter som inte är äldre än 6 månader och i obrutna pallar kan komma ifråga för godkännande som retur. Om returen godkänns krediteras Kunden 75% av priset som Kunden betalat för Produkterna. Vid hämtning av Produkter debiteras frakt enligt gällande prislista.
   9.3 Retur av pall är endast möjlig för Jönåkerpall och Europall som levererats från någon av BMIs enheter i Malmö eller Jönåker. Minimum för retur är 50 pall. Vittinge levereras på byggpall och tas ej i retur.
10. ANVÄNDNING AV PRODUKTER
   10.1 Produkterna är i första hand utvecklade för nordiska klimatförhållanden. Eventuella garantier för Produkterna gäller inte vid användning av Produkterna utanför Sverige, om inget annat uttryckligen anges. Om BMI inte på förhand godkänt användningsområdet accepteras inga reklamationer avseende vidareexporterade Produkter. För användning av Produkterna utanför Sverige ska BMI kontaktas.
   10.2 Kunden ansvarar för att montering och installation samt användning av Produkter sker i enlighet med de montage-, drift-, skötsel- och underhållsinstruktioner som gäller för Produkterna ("Instruktioner"). BMI har inte något ansvar för Produkterna vid användning och montering som sker i strid med Instruktioner.  För det fall  Instruktioner ej medföljer Produkterna, ska Kunden kontakta BMI innan montering och användning av Produkterna sker. Instruktioner kan komma att tillhandahållas på annat språk än svenska. 
11. ÖVRIGT
   11.1 BMI och/eller tredje man äger samtliga immateriella rättigheter till Produkterna som skyddas av upphovsrättslagen och annan immaterialrättslig lagstiftning. Kunden ska beakta samtliga sådana immateriella rättigheter och får inte kopiera, ändra eller annars vidta åtgärder med avseende på Produkter utan skriftligt godkännande från BMI. BMI har rätt till ersättning för skada som Kunden förorsakat genom sådant överträdelse av immateriella rättigheter till Produkter. 
   11.2 BMI har rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom BMIs koncerngrupp utan samtycke från Kunden. 
   11.3 Om inget annat anges i dessa Villkor, har BMI rätt att ändra dessa Villkor med 2 månaders varsel. Mindre omfattande ändringar får dock alltid ske med 1 månads varsel. Meddelande om ändring i Villkoren kan ske genom meddelande till Kunden eller på någon av BMIs hemsidor.
   11.4 Om bestämmelse i Avtalet eller dessa Villkor av någon anledning helt eller delvis skulle förklaras eller anses ogiltig, icke tillämpbar eller annars sakna rättskraft ska bestämmelsen av parterna justeras eller helt ersättas så att det ursprungliga kommersiella föremålet och den ekonomiska effekten av bestämmelsen så långt möjligt kvarstår och återspeglar parternas vilja. En bestämmelses ogiltighet ska inte påverka eller inskränka övriga bestämmelser i Avtalet eller dessa Villkor, vilka således ska fortsätta att gälla och tillämpas fullt ut.
12. LAGVAL OCH TVIST
   12.1 Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag, utan iakttagande av dess principer för lagval.
   12.2 Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarande ska äga rum i Stockholm och ske på svenska. 
   12.3 Oavsett ovan, har BMI alltid rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i domstolar eller myndigheter.