Pågjutning med betong

En enkel och kostadseffektiv lösning som dock kräver tätare underhåll än t ex gjutasfalt.